Obchodní podmínky, Synergy Czech Republic, ProArgi-9 Plus, Phytolife, Mistify
      +420 724 317 857

po - pá 9:00 - 18:00

nezávislý distributor společnosti Synergy ID: 1510413

Obchodní podmínky

Synergy Worldwide Europe BV (dále označována pouze Synergy nebo společnost) je organizátorem tohoto distribučního systému v Německu. Produkty distribuované prostřednictvím tohoto systému a nabízené služby jsou doplňky stravy a k tomu náležející produkty a služby, jak jsou Synergy dodávány, příp. prováděny (sortiment Synergy), jakož i ostatní zboží, které Synergy případně uvede na trh. Prodej těchto produktů provádí členové Synergy, kteří se na tomto systému podílejí jako distributoři a zprostředkovatelé zakázek. Jediný finanční závazek člena během dvanácti (12) měsíců od data uzavření smlouvy (jak bude dále definováno) je získání roční obchodní licence (Annual Business Service). Člen nemá žádné další roční finanční závazky a především má volný výběr zakoupení nebo nezakoupení libovolných produktu v rámci tohoto distribučního systému.

Tímto žádám o přijetí jako člen Synergy (dále jen člen). Potvrzuji, že předešlé uvedené informace jsou pravdivé a že jsem dosáhl dle zákona věku, abych mohl uzavřít následující stanovenou smlouvu. Svým podpisem stvrzuji, že jsem četl všeobecné obchodní podmínky uvedené na zadní straně, jakož i finanční plán a směrnice a postupy (dále označováno pouze jako smlouva), předtím než jsem žádost a smluvní formulář podepsal, a je mi známo, (1) že kromě žádosti o členství v Synergy, pro jehož přijetí, abych se stal členem, nejsou žádné jiné požadavky než přijetí žádosti a získání roční obchodní licence, a že (2) každý nákup produktu, prodejních pomůcek, literatury atd. je zcela dobrovolný. Zavazuji se k dodržování všeobecných obchodních podmínek včetně aktuálních směrnic, postupu a finančního plánu, jakož i příležitostně vydaných nebo pozměněných smluvních dokumentů Synergy. Je mi také známo, že když se rozhodnu jako sponzor získat třetí osobu pro účast na obchodních aktivitách Synergy, neobdržím za nábor jako takový žádnou odměnu jakéhokoliv druhu a že obdržím odměny na základě aktivit jiných členů jen tehdy, když tito členové uskuteční objednávky a proběhne dodání produktu.

Člen svým podpisem na tomto formuláři potvrzuje, že je srozuměn s tím, že Synergy uloží a zpracuje údaje týkající se jeho osoby, stejně jako všechny ostatní údaje týkající se smluvní spolupráce, a že bude i nadále srozuměn s tím, když tyto údaje, pokud to bude požadováno pro provádění smluvní spolupráce, budou dále sdělovány v rámci marketingového plánu Synergy a dle jeho pravidel jiným členům distribuční organizace Synergy jakož i členskému podniku mezinárodní skupiny Synergy, i když příjemce údajů bude sídlit v zemi, v níž nejsou žádné zákony na ochranu informací. Na přání budou sděleny detaily o příslušných podnicích a zemích.

  

Obchodní podmínky

Za předpokladu, že Synergy přijme žádost o členství a poskytne žadateli neexkluzivní právo odebírat a distribuovat produkty a služby náležející do sortimentu Synergy a všeobecně podporovat odbyt tohoto sortimentu jakož i vytváření a aktivity distribuční organizace Synergy, souhlasí člen a souhlasí všichni s tímto spojení členové s následujícími ustanoveními a podmínkami:

1. Člen má neexkluzivní právo

a.         distribuovat Synergy sortiment jako smluvní partner,

b.         ve vedlejším povolání jako obchodní zástupce podporovat vytváření a aktivity distribuční organizace Synergy. Všechny tyto smluvní činnosti bude vždy vykonávat s plným nasazením. Členovi je v tomto ohledu jasné, že výše jeho příjmu a všechny výsledky jeho činnosti závisejí na jím dosažených výsledcích obratu a na výsledcích jeho podpory vytváření a aktivitách distribuční organizace Synergy.

2. V případě, že Synergy dojde k přesvědčení, že společný zájem smluvních stran na dalším trvání podniku a jeho distribučním systému nebo ochrana obchodních zájmu celé Synergy v zahraničí vyžadují změnit nebo doplnit určitá ustanovení v této smlouvě nebo v Synergy pravidlech a postupech nebo ve finančním plánu Synergy, pak bude zavčas clena informovat doporučeným dopisem a přitom upozorní na datum účinnosti tímto způsobem sdělené nové úpravy jakož i upozorní na to, kdy bude tato úprava platná, pokud se clen během jednoho měsíce po doručení zásilky s oznámením taktéž doporučenou zásilkou neodvolá. V případe, že nedojde ke shodě, ukončí SYNERGY a člen svou smluvní spolupráci k nejbližšímu možnému termínu vypovězení smlouvy.

3. Pro členství není potřebný žádný nákup ani jiné investice, kromě zaplacení ročního poplatku za obchodní licenci (Annual Business Service). Pro členství není potřebný žádný nákup ani jiné investice, kromě zakoupení ‚Business Manager Pro’. Člen ví, že získávání produktu, služeb, materiálu na podporu prodeje nebo prodejních pomůcek, literatury a taktéž účast na školeních podporovaných a pořádaných Synergy je zcela dobrovolná.

4. Úhrada členem vykonaných služeb se řídí podle právě platného a zveřejněného finančního plánu (viz bod 2).

5. Člen je samostatný živnostník.

Smlouva nepředstavuje žádné franšízové ujednání a nezakládá žádný pracovní poměr. Nezřizuje ani žádné obchodní nebo joint-venture (podnik se zahraniční majetkovou účastí) právní vztahy. Distribuční partner nemá právo ani jiné oprávnění uzavírat za Synergy závazky případně za Synergy poskytovat jakákoliv stanoviska nebo přísliby. Distribuční partner  podává na vlastní zodpovědnost za svou obchodní činnost Synergy zákonem požadované daňové přiznání a platí splatné daně. Dále bude distribuční partner jako samostatný živnostník

a.         dbát zákonu a ustanovení platných pro jeho obchodní činnost a

b.         na vlastní náklady přihlásí svou živnost jako smluvní prodejce Synergy a obchodní zástupce Synergy u příslušného obecního úřadu a splní všechna případná s tímto spojená vydání.

6. Každé ústní nebo písemný výklad, který člen jako samostatný živnostník s ohledem na Synergy sortiment a Synergy obchodní možnosti sdělí, se musí podle směrnic a postupu přísně držet informací vydaných Synergy např. v aktuální členské literatuře a literatuře na podporu prodeje.

Člen ručí za všechny jím podané výklady, které se odchylují od informací vydaných Synergy, a nahradí Synergy všechny ztráty, škody, nároky a náklady, včetně případných nákladů na právní obhajobu, případné soudní náklady a peněžní pokuty, pokud tyto z takových neoprávněných výkladu člena vzniknou.

7. Smlouva nabývá platnosti přijetím žádosti na straně Synergy a zůstává účinná, dokud nebude vypovězena dle smluvních ustanovení. Přijetí nebo odmítnutí žádosti závisí na svobodném posouzení podniku. Úspěšné přijetí bude členovi sděleno prostřednictvím přidělení identifikačního čísla Synergy.

Synergy může tuto smlouvu písemně vypovědět při dodržení lhůty třiceti (30) dní, jestliže Synergy v Německu zastaví prodej Synergy produktu a služeb formou síťového marketingu.

8.

a.         Smlouvu může člen nebo Synergy kdykoliv dle svobodného uvážení písemně vypovědět při dodržení lhůty alespoň čtrnáct (14) dní, a to v případě porušení některé z norem důležitých pro spolupráci uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo uvedených ve směrnicích a postupech nebo ve finančním plánu. Pro provedení výpovědi platí nařízení, která jsou obsažena ve směrnicích a postupech.

b.         S 1. pracovním dnem právě nového smluvního roku je splatný poplatek za roční obchodní licenci. Synergy člena zavčas upozorní, nejpozději 14 dní před uplynutím starého smluvního roku písemně (e-mailem, dopisem, faxem nebo jinou písemnou telekomunikací), na datum splatnosti jakož i na to, že zanikne smluvní pozice člena, pokud splatná částka nedojde Synergy během 30 dní náhradního termínu.

c.         A kromě případů, v nichž by měly i nadále platit závazky clena s ohledem na dle dohody zakázanou soutěž, je clen osvobozen při ukončení smlouvy od jakýchkoliv budoucích smluvních závazku vůči Synergy..

9. Po vypovězení smlouvy musí bývalý člen počkat 12 měsíců od data vypovězení smlouvy, než bude moci podat novou žádost o členství.

10.

a.         Pokud by člen vypověděl smlouvu po době delší než dva (2) týdny po jejím uzavření, má člen právo vrátit Synergy všechny dále neprodané produkty, které člen získal během devadesáti (90) dní před vypovězením smlouvy, a od Synergy dostat navráceny členem zaplacené ceny produktu (včetně DPH), jakož i náklady za zaslání zpět, po odečtení

I.         příslušné vyrovnávací částky za ztrátu hodnoty, jestliže vrácený produkt ztratil svou hodnotu kvůli členově činnosti v rozporu s povinností nebo kvůli zanedbání,

II.        přiměřeného poplatku za zpracování ve výši deseti procent (10%) z ceny.

b.         Pokud členskou smlouvu vypověděla Synergy, má člen právo vrátit Synergy všechny dále neprodané produkty, které člen získal během devadesáti (90) dní před vypovězením smlouvy, a od Synergy dostat navráceny členem zaplacené ceny produktu (včetne DPH), jakož i náklady za zaslání zpět, pričemž refundace proběhne za podmínky, že produkty, pokud ještě nejsou majetkem Synergy, budou během jednadvaceti (21) dní dodány na adresu Synergy, která je uvedena v této žádosti, nebo na adresu, která byla členovi ze strany Synergy sdělena.

c.         Refundace proběhne neprodleně, když případně jakmile jsou navrácené produkty v držení Synergy.

11. Synergy je oprávněna požadovat doklad o vlastnictví, např. účtenky za nákup produktu, za než člen dle smlouvy uplatňuje zpětné odkoupení.

12. Jestliže člen v základně (downline) organizace jiného člena vypoví svoji smlouvu nebo bude tato vypovězena ze strany Synergy a vrátí nějaké produkty oproti refundaci kupní ceny, případně obdrží navráceny poplatky za poskytnuté služby, a jestliže zmíněný člen jeho nadřazené linie (upline) na jmenované částky obdržel vyplaceny bonusy nebo provize, pak musí tento nadřazený člen tyto bonusy a provize vrátit a tyto mohou být kdykoliv staženy z jeho Synergy konta.

Člen souhlasí s tím, že vyplácení refundací probíhá stejnou formou jako původní platba a v souladu s právě platným Synergy postupem o výpovědi.

13. Jestliže je člen činný jako sponzor pro jiné členy, pak je mu známo a souhlasí s tím, že musí vynaložit opravdové úsilí, aby průběžně nabízel získaným členům a jejich týmům správnou podporu a školení. K tomu náleží neustálá podpora své organizace kontakty, komunikací, povzbuzováním a pomocí, včetně zprostředkování informací o školeních pro jím sponzorované členy v souvislosti se zákonnými a ostatními předpisy, které je nutno v Spolkové republice Německo dodržovat.

14. Startovní formulář s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, směrnice a postupy jakož i finanční plán v jeho právě platné formě představují celou smlouvu mezi členem a Synergy. Žádné další přísliby, prohlášení, záruky nebo dohody jakéhokoliv druhu nejsou platné, pokud nebyly provedeny písemně a nepocházejí od Synergy.

Každá změna nebo dodatek k jedné nebo více klauzulím těchto všeobecných obchodních podmínek, směrnic a postupu nebo finančního plánu vyžadují pro svou účinnost písemné formy. Toto nařízení platí také pro tuto klauzuli o písemné formě.

15. Jestliže Synergy nebo člen neuplatní či uplatní zpožděně podniku nebo členovi náležející smluvní právo, pak to neplatí jako zřeknutí se tohoto práva.

16. Písemná výpověď nebo každé jiné písemné sdělení, které se týká smlouvy nebo s ní souvisí, musí být Synergy, případně členovi, doručeno doporučenou zásilkou poštou, a to na adresu uvedenou na startovním formuláři nebo na jinou adresu, která byla příslušné smluvní straně stranou druhou sdělena.

17. Bylo-li by nebo mělo-li by být některé z ustanovení této smlouvy neúčinné nebo nepřípustné, pak tím nemá být dotčena vykonatelnost zbývající smlouvy. Partnerské strany se však zavazují neprodleně ke společné dohodě jiného ustanovení, které nahradí ustanovení neúčinné či nepřípustné a splní tak pokud možno cíl sledovaný původním ustanovením.

18. Pro ustanovení a klauzule smlouvy jakož i každý střet týkající se jich platí německé právo a smluvní strany se dohodly na příslušnosti k Nizozemským soudům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, rádi si s Vámi vše objasníme :-)

    Jak se stát členem týmu?
    Zaregistrujte se a získejte důležité informace o finančním plánu Mega-Match.
    SYNERGY Česká Republika
    FINANČNÍ PLÁN